Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari
Shamshidinov Israiljon

Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

Mazkur fanning maqsadi – talabalarda sulfat kislota ishlab chiqarish xom ashyolari, mahsulot xossalari, texnologik jarayonlar va ularni amalga oshirish shart-sharoitlari, jihozlar va ularning ishlatish prinsiplari to`g`risida tasavvurlar hosil qilish orqali atrof-muhit muhofazasini hisobga olgan holda sanoatda xomashyo va yoqilgi energetik manbalardan oqilona foydalanish kabi muhandislik ko`nikma va malakalarini shakllantirishdir.

Fanning vazifasi – talabalarga turli xildagi xom ashyolardan sulfat kislota ishlab chiqarish usullarini hamda ularga o`quv materiallariga tegishli mavzularini o`qitish uslublarini o`rgatishdan iborat.

Ноорганик моддалар ва минералогия
Mamajonov Zokirjon

Ноорганик моддалар ва минералогия

Республикамиз худудида тарқалган хом-ашё ва минерал ресурслардан оқилона фойдаланиш, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенг йўлга қўйиш, мавжуд технологик жараёнларни маҳаллий хом-ашё ва ресурслар ҳисобига ишлашини таъминлаш республикамиз иқтисодиётини юксалтиришнинг муҳим омилларидан биридир. Бундай маъсулиятли вазифаларни изчиллик билан амалга ошириш эса шу соҳага дахлдор бўлган мутахассис кадрларнинг билими ва илмий салоҳиятига боғлиқ. Ноорганик моддалар табиатан ўзига хос хусусиятларга эга. Шундай хом-ашёлар борки, улардан фақат маълум бир мақсад учун фойдаланиш мумкин. Улардан фойдаланишда стандарт талаблар, техник шартлар, сертификатлар, регламентациялар талаб этилади. Шунингдек, хом-ашёнинг бошқа хомашёларга нисбатан баҳосини, захирасини, физик-кимёвий параметрлари бўйича қайта ишлаш технологияларини ҳисобга олиш зарур. Масалан, хризотил-асбест минералининг тўқимачилик корхонасида ишлатиш, шифер ёки асбестли цемент  ишлаб чиқаришда қўллаш учун унинг тола узунлиги, мустахкамлиги, эластиклик хоссалари муҳим аҳамиятга эга бўлса, электротехника саноатида уларнинг кристалл-пластинка ўлчамлари, диэлектриклик хусусиятлари, термик турғунликка эгалиги, дефектининг йўқлиги муҳим кўрсатгич ҳисобланади. Яна шундай минераллар борки, улар ўзларининг у ёки бу хусусиятларига кўра турли соҳаларда фойдаланиш учун яроқли ҳисобланадилар. Масалан, флюорит минерали металлургия ва кимё саноатида, шиша, заргарлик ва оптик маҳсулотлар ишлаб чиқариш соҳаларида ишлатилади. Тальк минерали эса ўтга чидамли материаллар, қоғоз, резина, кабель ишлаб чиқаришда, қурилиш соҳасида том ёпгич материаллар ишлаб чиқаришда, фармацевтика саноатида турли хил малҳамлар тайёрлашда кенг қўлланилади.

         Фаннинг асосий мақсади ноорганик моддалардан турли маҳсулотлар ишлаб чиқаришда кимёвий ишлаб чиқариш корхоналарининг асосий хом-ашёларидан ҳисобланган минералларнинг физик-кимёвий хоссаларини ўрганишга қаратилган бўлиб, улардан самарали фойдаланишда бу жуда муҳим аҳамиятга эга.

Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari
Shamshidinov Israiljon

Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

Fanni o‘qitishdan maqsad – magistrlarga mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarish usullari, ishlab chiqarishning nazariy asoslarini, jihozlarning ishlash maromini, texnologik jarayonlarni jadallashtirish va takomillashtirish yo‘llarini o‘rgatish asosida, ularda amaliy masalalarni hal qilish tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish, ularni o‘zlarining fikr-mulohaza, xulosalarini asosli tarzda aniq bayon etishga o‘rgatish hamda egallagan bilimlari bo‘yicha ko‘nikma va malakalarini shakllantirishdir.

Ushbu maqsadga erishish uchun fan magistrlarni mamlakatdagi xomashyo va energiya holatini, mintaqada kelgusida xomashyo va energiya muammosini hal qilish va mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarilishini taraqqiy qilish, tarmoq normalarini va xavfsizlik qoidalarini o‘zlashtirish, apparatlar va uskunalarni joylashtirish, kundalik texnologik hujjatlarni rasmiylashtirish, chiqindilardan foydalanish muammosini hal qilish va chiqindisiz texnologiyani joriy qilish, mineral o‘g‘itlar, tuzlar va kislotalar ishlab chiqarish texnologiyasini respublikamiz va xorij bo‘yicha ilg‘or yutuqlarini tahlil qilish kabi masalalarni yecha olishga yetarli bo‘lgan bilimlarni egallashni, ularning iqtisodiy samaradorligini tahlil qilishni o‘rgatish hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish vazifalarini bajaradi.


Maxsus fanlarni o’qitish metodikasi
Abdullayev Murodjon

Maxsus fanlarni o’qitish metodikasi

«Maxsus fanlarni o’qitish metodikasi» fanini o’qitishdan maqsad - 5A320401-Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi (mineral o`gitlar kimyoviy texnologiyasi) mutaxassisligi bo’yicha Davlat standarti  talablariga javob beradigan yuqori malakali mutaxassis tayyorlashdir.

Fanning vazifasi – mutaxassislik fanlari bo’yicha ma’ruzalar o’qish hamda laboratoriya, amaliy, seminar boshqa turdagi mashg’ulotlarni o’tkazish metodikasini; mutaxassislik fanlari bo’yicha turli xildagi o’quv jarayonining o’quv uslubiy ta’minlanishini; talabalarning mustaqil ta’limini o’quv-uslubiy va tashkiliy ta’minlanishini; talabalar bilimini nazorat qilishni, o’quv-uslubiy rejalashtirish, tashkil etish va ta’minlashni; o’quv yuklamalari, o’quv-uslubiy, ilmiy-tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish, ishchi o’quv rejalari va mutaxassislik fanlarni ishchi dasturlarini ishlab chiqishni; kurs va bitiruv ishlari bajarishni tashkillashtirish va o’quv-uslubiy ta’minlanishini o’rgatishdan iboratdir.