Ушбу маърузалар матнини тайёрлашда Республикамиз мустақилликка эришгандан сўнг «Фавқулодда вазиятлар ва фуқаро муҳофазаси»га доир чоп этилган қўлланмалардан, Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар Вазирлиги Фуқаро муҳофазаси институти материалларидан, Ўзбекистон Республикасининг «Фуқаро муҳофазаси тўғрисида»ги қонунларидан ҳамда Вазирлар маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятларида уларнинг олдини олиш ва ҳаракат қилиш Давлат тизими тўғрисидаги низоми ва шу соҳага даҳлдор бўлган қарорларидан фойдаланилган. Маърузалар матни олий ўқув юртларида ўқитиладиган «Фавқулодда вазиятлар ва фуқаро муҳофазаси» фанига ажратилган ўқув юкламасининг назарий қисми хажмидан келиб чиқиб яратилган. Хар бир мавзудан сўнг талабани мустақил фикр юритишга ундайдиган  муаммоли саволлар ва таянч сўз ва иборалар келтирилган.

Республикамиз ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг ҳозирги босқичида меҳнат унумдорлигини оширишда ишлаб чиқариш корхоналаридаги меҳнат фаолиятлари билан шуғулланувчиларнинг турли зарарли ва хавфли омиллар таъсирида касб касалликлари, жароҳатланиш ва бахтсиз ҳодисаларни олдини олишда «Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги» фанининг ўрни беқиёс каттадир. Фанни ўқитишдан асосий мақсад меҳнат муҳофазасининг ҳуқуқий асослари, ишлаб чиқариш санитарияси ва меҳнат гигиенаси, соҳага доир хавфсизлик техникаси қоидалари, электр ва ёнғин хавфсизлиги асослари, ишлаб чиқариш муҳитидаги зарарли, хавфли омилларни камайтириш чора-тадбирларини белгилаш, улардан ҳимояланиш учун зарур бўлган ҳимоя воситаларини танлаш ва ишлатиш қоидаларининг моҳиятини биладиган муҳандис-педагоглар кадрлар тайёрлашдан иборат. Фаннинг вазифаси эса ана шу педагог кадрларга жароҳатланиш ва касб касалликларига учрамасдан ишлаш мақсадида улар онгига хавфсизлик чораларини белгилаш ҳамда унга амал қилиш усуллари тўғрисидаги билим, малака ва кўникмалар ҳосил қилишдан иборат. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги фани ихтисослик, фалсафа, ҳуқуқшунослик, тиббиёт, биология, анатомия, физиология, психология, экология, кимё, физика, математика, биотехнология, иқтисодиёт ва информатика каби фанлар билан боғланган. Фанни ўқитиш маъруза, амалий ва лаборатория машғулотлари турлари бўйича амалга оширилади. Фанни ўқитишда янги педагогик технологиянинг кубик стратегияси, кластер ва синквейн каби интерактив усулларидан фойдаланилади.