Mustaqillikning taraqqiyot yo'li mamlakatimizda fan rivoji uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Fannaning barcha soxalaridagi kabi falsafada ham tub o'zgarishlar sodir bo'ldi. Zero, eng qadimiy rivojlanish tarixiga ega bo'lgan falsafa o'zida turli davrlarning ijtimoiy-siyosiy qarashlarini mujassamlashtirib, voqea va hodisalarningmoxiyatini anglash, ularga munosabat bildirishni shakllantiradi. Modomiki, shunday ekan, bugungi kunda falsafani rivojlantirish, yosh avlodni falsafiy dunyoqarash, zamonaviy fan yutuqlariga asoslangan falsafiy bilimlar bilan qurollantirish muxim ahamiyatga ega. Prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganlaridek: «Falsafa - barcha fanlarning otasi. Falsafani bilmaydigan odam - meditsina yoki ta'lim, san'at yoki ma'daniyat soxasi vakili bo'ladimi, bundan qat'iy nazar - hayotning o'z kasbining ma'no mazmunini yaxshi tushunmaydi. Misol uchun, tarixni taxlil qilish uchun har bir voqea va jarayonga falsafiy qarash, ularni umumlashtirgan xolda zarur hulosalar chiqara olishi kerak. Shu bois tarixchi bo'lish uchun falsafiy tafakkur qobiliyatiga ega bo'lish darkor. »

Falsafa, etika, estetika, mantiq fanlari barcha zamonlarda hamma universitet va boshqa oily o'quv yurtlarida o'rganilishi majburiy sanalgan fundamental fanlardan bo'lgan va shunday bo'lib qolmoqda.

Философия есть мировоззрение, т.е. совокупность взглядов на мир в целом и на отношение человека к этому миру. В одном ряду с философией находятся другие формы мировоззрения: мифологическое, религиозное, художественное, натуралистское, обыденное. Философия отличается от иных форм мировоззрений тем, что относится прежде всего к научной сфере общественного сознания (хотя, надо сразу отметить не только к этой сфере), а внутри неё в отличие от натуралисткой формы (например, фрейдовского мировоззрения тоже включенного в сферу науки), - имеет специфический категориальный аппарат, опирающийся в своём развитии ни на одну какую либо научную дисциплину, а на все науки, на весь единый совокупный опыт развития человечества. Сущность философии - в размышлениях над всеобщими проблемами в системе «мир-человек».
«Миллий ғоя: асосий тушунча ва тамойиллар» – мустақиллик йилларида шаклланган янги фандир. Бу фан озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этаётган халқимизнинг мақсад-муддаолари ва орзу-интилишларини, бир сўз билан айтганда, жамиятимизнинг шаклланиб келаётган Миллий ғоянинг асосий тушунча ва тамойилларини ўргатади. Мазкур китоб Президент Ислом Каримов асарлари асосида тайёрланган «Миллий ғоя: асосий тушунча ва тамойиллари» рисоласига таянган ҳолда ёзилди. Ушбу маъруза матнлари тўпламида рисолада баён қилинган тушунча ва тамойиллар анча кенг ёритилган.

Sotsiologiya gumanitar fanlar doirasidagi shunday yo'nalishki, u butun jamiyat va uning ijtimoiy tizimini tashkil etadigan tarkibiy qismlarining rivojlanish va mavjud bo'lish qonuniyatlarini, turli sotsial jarayonlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar va kishilarning sotsial xulq-atvori qonuniyatlarini o'rganadi. Sotsiologiya fani jamiyatda ro'y berayotgan yirik ijtimoiy-siyosiy voqealarni shunchaki qayd etish bilangina cheklanmaydi, balki uning asl mohiyati va mazmunini atroflicha ochib beradi.Ushbu kursda sotsiologiya fani bo'yicha kerakli ma'lumotlarni olishiz mumkin.

При изучении теоретических и практических аспектов структурных изменений в экономике, процесса модернизации страны и углубления экономических реформ важное значение имеет курс экономической теории.

Настоящая учебная программа включает в себя темы и вопросы, связанные с экономической основой общества и ее составными частями, экономическими  законами и категориями, явлениями и процессами, социально-экономическими системами и закономерностями их функционирования, особенностями становления рыночной экономики, социально-экономическими реформами и их результатами, экономическим ростом и влияющими на него факторами, основными тенденциями развития мировой экономики.

Настоящая программа по экономической теории составлена с учетом требований Закона «Об образовании» Республики Узбекистан и рассчитана на обучение в бакалавриате высших учебных заведений.