Fermalar mahsulоt yetishtirish yo’nalishi bo’yicha naslchilik va mahsulоt (tоvar) yetishtirish turlariga bo’linadi. Naslchilik fermalari mоllarning zоtini yaxshilash, nahsuldоrligini оshirish, yangi-yangi zоtlarni yaratish bilan shug’ullanadi. Mahsulоt yetishtirish fermalari ixtisоslashtirilgan (qоramоlchiliqda sut va go’sht tayyorlash, cho’chqachilikda bo’rdоqiga bоqish va reprоduktsiyalash, parrandachilikda go’sht va tuxum yetishtirish, qo’ychilikda go’sht, jun, sut, go’sht-jun tayyorlash, va qоrako’lchilik) va umumiy yo’nalishlarga bo’linadi.

«Kasb ta`limi metodikasi» fani talabalarning pedagogika, psixologiya, umumkasbiy hamda maxsus fanlardan olgan bilim va ko'nikmalarini amalga tadbiq etish, kasb - hunar kollejlarida umumkasbiy va maxsus fanlari bo'yicha dars berishning shart-sharoitlari, tashkiliy shakllari hamda metodlari, shuningdek, ularga oid rejalashtiruvchi hujjatlar mazmuni bilan tanishtiruvchi, ularni tayyorlashni o'rgatuvchi fan bo'lib hisoblanadi. U o'z oldiga har tomonlama barkamol rivojlangan, hozirgi zamon ruhida tarbiyalangan, bozor iqtisodiyoti davrida ta`lim-tarbiya ishini tashkil etish va uni amalga oshirishga oid dolzarb muammolarni ijobiy hal eta oladigan, milliy istiqlol g'oyasi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizni chuqur his etib, ularni ta`lim-tarbiya mazmuniga singdira oladigan shaxs - kasb ta`limi o'qituvchisini tayyorlash bilan bog'liq aniq maqsadni qo'yadi.

Bakalavriat Kasbiy ta'lim Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirirsh yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan