4-semestr differensial tenglamalar, ehitimollar nazariyasi va matematik statistika mavzularini o'z ichiga oladi
3-semestr matematik analizning qatorlar, karrali integrallar va egri chiziqli integrallar mavzularini o'z ichiga oladi
2- semestr matematik analizning ketma - ketlik va funksiyaning limiti, funksiya hosilasi, aniqmas integral, aniq integral mavzularini o'z ichiga oladi